недеља, 19. мај 2019. | Изаберите писмо: latinica
Уређење тужилаштва
Контакти и локација тужилаштва
Општи акти
Остали акти
Почетна страна
Уређење тужилаштва / Унутрашње уређење
Уређење тужилаштва / Организационе јединице
Уређење тужилаштва / Вођење евиденције
Јавне набавке
Линкови
Мапа сајта
Оснивање тужилаштва
Надлежност тужилаштва
Фотогалерија / Суднице
Информатор о раду / Информатор о раду за 2011. годину
Информације / Рад са представницима медија - односи са јавношћу
Билтен / Билтени
Информатори о раду подручних тужилаштава / Информатори
Фотогалерија / Зграда Апелационог суда
Фотогалерија / Унутрашњост зграде Апелационог суда
Сарадња са медијима / Водич за медије
Сарадња са медијима / Портпарол суда
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
 
 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу, систематизовано је 13 радних места са 17 запослених, који су распоређени у организационе јединице.
 
С обзиром на врсту, обим и сложеност послова, рад у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу је организован у оквиру организационих јединица и то: одељења, кабинета, секретаријата и рачуноводства.
 
У оквиру одељења образована су: кривично одељење, одељење аналитике и јавнотужилачке праксе и одељење за борбу против корупције.
 
У кривичном одељењу обављају се послови и задаци из надлежности Апелационог тужилаштва у кривичним, привредно-казненим и прекршајним предметима, послови пружања помоћи нижим тужилаштвима у појединим предметима, вршење инструктивних прегледа рада нижих тужилаштава, припремање предлога Програма рада кривичног одељења, обавезних упутстава нижим тужилаштвима, извештаја, анализа и информација од значаја за рад одељења.
 
У одељењу аналитике и јавнотужилачке праксе обављју се послови који се односе на припремање прегледа и израду општих аката, које доноси Апелациони тужилац, врши се израда информативног и стручног билтена са посебним акцентом на јавнотужилачку праксу, врши се израда Програма рада, извештаја, анализа и информација, годишњег и периодичног извештаја.
 
У одељењу за борбу против корупције обављају се послови који се односе на припрему и преглед кривичних дела са коруптивним елементом, врши се узрада програма борбе против корупције, периодични и годишњи извештаји као и упутства вишим и основним тужилаштвима.
 
У кабинету се обављају послови који доприносе остваривању функције јавног тужиоца, послови за односе са јавношћу и комуникацију са медијима, као и други административно технички послови из делокруга рада јавног тужиоца.
 
У секретаријату се обављају стручни, административни и технички послови који се односе на послове вршења тужилачке управе, остваривања права из радног односа, вођење кадровске евиденције, старање о извршавању оперативних закључака Апелационог тужиоца, припремање предлога Програма рада секретаријата.
 
У оквиру секретаријата образују се унутрашње организационе јединице: писарница и дактилобиро.
 
У писарници, као посебној организационој јединици Секретаријата, обављају се административни послови вођења уписника, пријема и отпрема поште, вођење евиденције о кретању предмета, израде годишњих и периодичних извештаја о раду, достава и експедиција и архивирање завршених предмета, као и други послови везани за рад писарнице.
 
У дактилобироу, као посебној организационој јединици Секретаријата обављају се послови уноса текстова по диктату или са диктафонских трака, врши се препис текстова, рукописа и израда свих табела, води се уписник за евиденцију штампаних ствари и евиденција рада дактилографа, као и други послови везани за рад дактилобироа.
 
У рачуноводству се обављају финансијско аналитички и други рачуноводствени послови, набавка основних и других средстава, и други послови везани за рад службе.
 
Оперативно информатичке послове обављају самостални извршиоци ван састава организационих јединица.
 
Руководиоци одељења, секретар и руководилац службе рачуноводства.
 
Запослени су дужни да вршећи послове из своје надлежности штите углед јавног тужилаштва и поступају у складу са са начелима законитости, савесности, непристарсности, политичке неутралности и недискриминације.